Bạn đang ở tại:-, Phong trào sinh viên, Tin Tức, Đào tạo - Học tập-Thông báo tổ chức kỳ thi Olympic Toán sinh viên cấp Trường năm học 2019-2020

Thông báo tổ chức kỳ thi Olympic Toán sinh viên cấp Trường năm học 2019-2020

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

 Số:   /TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v tổ chức kỳ thi Olympic Toán sinh viên cấp trường năm học 2019 – 2020

——————-

Căn cứ thông báo số 01 ngày 22/08/2019 của Hội Toán học Việt Nam về việc tổ chức thi Olympic Toán Sinh viên và Học sinh năm 2020  lần thứ 28 tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế vào 04/2020.

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, Khoa Cơ bản phối hợp với Đoàn Thanh niên thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký và thi tuyển như sau:

1. Mục đích kỳ thi: Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy và khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đồng thời lựa chọn đội tuyển tham gia cuộc thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 28 năm 2020 tại Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế.

2. Nội dung thi:

– Gồm 2 phần Đại số và Giải tích (Nội dung thi bám sát vào nội dung mỗi học phần Đại số, Giải tích 1).

– Sinh viên đăng ký thi một trong hai phần hoặc cả 2. Hai phần thi độc lập nhau.

3. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường có năng khiếu và yêu thích Toán học.

4. Nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia đội tuyển: Sinh viên tham gia đội tuyển phải tuân thủ các quy định về thời gian và quy chế của Trường. Những sinh viên được chọn vào đội tuyển chính thức sẽ được hưởng các quyền lợi về thi Olympic như: được cộng điểm môn học tương ứng, được khen thưởng theo quy chế của Trường.

5. Thời gian, địa điểm và hình thức đăng ký:

Sinh viên tham gia Olympic Toán năm học 2019-2020 đăng ký theo link: https://forms.gle/djwqoGBsxY6XcMuZ9

Hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/12/2019.

6. Thời gian tổ chức thi tuyển cấp trường:

Thi tuyển trong ngày Chủ nhật, 15/12/2019

Sáng 7h30.  Môn thi:  Giải tích.

Chiều 13h30. Môn thi: Đại số.

Thời gian làm bài: 180 phút mỗi môn

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

– Đảng uỷ-Ban Giám hiệu (để b/c);

– Thường trực Đoàn trường (để b/c);

– Website (để t/b);

– Như Đối tượng thông báo;

– Lưu VT.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

 

2019-12-02T10:52:21+00:00 14/11/19|

Leave A Comment