Bạn đang ở tại:---Thông báo V/v Chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ITL năm học 2017 – 2018

Thông báo V/v Chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ITL năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

 Số: 11  /TB-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ITL năm học 2017 – 2018

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ITL từ Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần năm học 2017 – 2018 như sau:

1Số lượng – Trị giá:

– Số lượng: 04 suất.

– Trị giá: 05 triệu đồng/01 suất.

2. Tiêu chuẩn:

– Điểm tích lũy từ 3.2 trở lên.

– Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn (có xác nhận của địa phương).

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 ngày 30/03/2018.

– Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

– Đơn xin học bổng (tải tại đây).

– Bảng điểm học tập.

– Giấy xác nhận gia đình khó khăn.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

– Phòng CT-SV (Website);

– TT QHDN;

– Lưu VPTT

GIÁM ĐÔC

(Đã ký)

Lê Quang Thành

2018-10-22T10:08:56+00:00 21/03/18|

Leave A Comment