Bạn đang ở tại:-, Nổi bật, Phong trào sinh viên, Tin Tức, Đào tạo - Học tập-Thông báo đăng ký dự thi Olympic Toán học và Cơ học cấp Trường năm 2021

Thông báo đăng ký dự thi Olympic Toán học và Cơ học cấp Trường năm 2021

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 30  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đăng ký dự thi Olympic Toán học và Cơ học cấp Trường năm 2021

————-

Căn cứ ý kiến đồng ý chủ trương của Đảng ủy Nhà trường, thực hiện kế hoạch số 26/KH-ĐHGTVT ngày 14/01/2021 của Ban Giám hiệu về việc Tổ chức thi Olympic các môn Toán học, Cơ học cấp trường năm học 2020-2021 và chuẩn bị cho kỳ thi Olympic các môn Toán học, Cơ học toàn quốc năm 2021, phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch tổ chức kỳ thi Olympic Toán học và Cơ học cấp Trường năm 2021 làm cơ sở để lựa chọn các đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic Toán học, Cơ học toàn quốc năm 2021 như sau:

1. Đối tượng dự thi:

Toàn thể sinh viên đang học tập hệ chính quy của Nhà trường (hệ đại trà và chất lượng cao).

2. Môn thi:

a) Olympic Toán học

b) Olympic Cơ học

Nội dung đề cương ôn thi cho năm 2021 sinh viên có thể tải theo đường dẫn:

https://drive.google.com/drive/folders/1DdAVYDyZuYdEhg6V4NcTQIAyduRsYw9n?usp=sharing

3. Thời gian dự kiến cho việc thi cấp Trường:

a) Olympic Toán học

– Đăng ký dự thi cấp trường: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/01/2021.

– Thi cấp trường: ngày 24/01/2021.

b) Olympic Cơ học

– Đăng ký dự thi cấp trường: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/02/2021.

– Thi cấp trường: ngày 28/02/2021.

Tùy tình hình thực tế, việc thành lập các đội tuyển tham dự kỳ thi toàn quốc 2021 và lịch huấn luyện chi tiết của từng đội tuyển sẽ được phòng Công tác sinh viên thông báo cụ thể sau.

4. Đăng ký tham dự:

Thí sinh tham dự bằng cách đăng ký qua đường dẫn sau:

https://forms.gle/Tz6a2HHs8HGtTSDZ9

5. Giải thưởng và quyền lợi của sinh viên:

Sinh viên đạt giải thưởng Olympic các cấp được nhận giấy khen, bằng khen và phần thưởng cụ thể từ Ban tổ chức theo đúng quy định về các mức khen thưởng của Nhà trường.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ thầy Phan Quốc Cường, chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên, điện thoại 0972.425.113

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);

– Các Khoa, Bộ môn liên quan (để t/h);

– Người học hệ chính quy (để t/h);

– Lưu: CTSV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

2021-01-15T15:11:09+00:00 15/01/21|

Leave A Comment